SME Credit and Housing Loan Approval Officer.


SME Credit and Housing Loan Approval Officer.
ตำแหน่งงาน :   เจ้าหน้าที่งานอนุมัติเครดิต SME และสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ฝ่ายงาน :   ฝ่ายปฏิบัติการอนุมัติเครดิตลูกค้าผู้ประกอบการและสินเชื่อที่อยู่อาศัย
SME Credit and Housing Loan Approval Processing Dept.

สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
วัตถุประสงค์ของการมีตำแหน่งงานนี้ (Job Purpose) :
เพื่อตรวจสอบข้อมูลในใบคำขออนุมัติเครดิต วิเคราะห์เครดิต และความเสี่ยงทางเครดิต เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องมืออนุมัติเครดิต Credit Scoring(Formula Lending) สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุมัติเครดิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตามเวลาที่กำหนด (SLA) ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายเครดิตและมาตรฐานที่ธนาคารกำหนด

ภารกิจหลัก (Key Task) :
1. วางแผนงานในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตัววัดความสำเร็จ
2. ตรวจความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบใบสมัคร
3. ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านเครดิตจากข้อมูลในหนังสือขออนุมัติเครดิต
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเครดิต ให้เป็นไปตาม นโยบายเครดิต และมาตรฐานของธนาคาร
4. ทบทวน ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเครดิต เช่น วงเงินเครดิต เงื่อนไขการชำระเงิน
กำหนดระยะเวลาชำระเงินให้เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายเครดิตของธนาคาร
5. สรุปและให้ความเห็นความเสี่ยงทางด้านเครดิตของลูกค้า
6. ติดต่อจุดขายหรือลูกค้า เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
7. บันทึกข้อมูลรายละเอียดเครดิตของลูกค้า และผลการวิเคราะห์เข้าระบบ
8. พิจารณาและนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องมืออนุมัติเครดิต Credit Scoring
9. แก้ไขปัญหางานที่รับผิดชอบ
10. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบการปฏิบัติที่กำหนด
11. พิจารณาและอนุมัติเครดิต
12. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ขอเครดิต
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น แต่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ

คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หากมีประสบการณ์งานด้านเครดิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฺฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s