เจ้าหน้าที่ ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าหน้าที่ ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
– พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet Banking, Tele Banking, (IVR), Mobile Banking และ 2 Way SMS และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ รวมถึงติดตาม รวบรวม วิเคราะห์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดทำ Specification & Requirement และการดำเนินตามขั้นตอน IT Process ตลอดจนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
-ทำหน้าที่ Internet Webmaster ของธนาคาร และการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Internet) เพื่อประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการตลาดของธนาคาร รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดทำ Community Site ใน รูปแบบต่างๆ เพื่อทำการตลาดเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
– มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
– มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครตามที่ธนาคารต้องการเข้ารับการคัดเลือก

การว่าจ้าง
ทำสัญญาว่าจ้างมีกำหนดคราวละ 2 ปี 6 เดือน

ขั้นตอนการรับสมัคร
การรับสมัคร ทดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัคร ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น และเป็นการดำเนินการจากฝ่ายการพนักงาน

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามที่ธนาคารต้องการเข้าปฏิบัติงาน
และธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้น
หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายการพนักงาน hr.recruit@ktb.co.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s